1. Katram katalizatoram tiek noteikta cena par kg vai par katalizatoru metāla korpusā pēc kataloga.
 

2. Tiek noformēts iepirkuma akts, izziņa.
 

3. Notiek apmaksa klientam ērtā veidā, bankas čeks vai ar pārskaitījumu uz klienta norādītu konta numuru, balstoties uz iepirkuma aktu.
 

4. Juridiskās personas izraksta rēķinu, balstoties uz P/N aktu.

 

5. Darījuma noformēšanai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.Likumdošana

Saskaņā ar likuma "Par IIN" 9.panta pirmās daļas 19.2punktu, gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no personīgā īpašuma (fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas) atsavināšanas, izņemot ienākumu no:

  1. pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas;

  2. kapitāla pieauguma un pārējā ienākuma no kapitāla;

  3. metāllūžņu pārdošanas.

Ja fiziskā persona pārdod personīgo mantu, tad saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 11.2 daļu, fiziskā persona iesniedz personai, kam pārdod personisko lietu (savu īpašumu), izziņu, kurā apliecina, ka šīs lietas pārdošana nav saistīta ar saimniecisko darbību (21.09.2010. MK noteikumu Nr. 899 „Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”3.pielikums).

Ienākuma izmaksātājs - komersants, izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamos ienākumus, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim iesniedz VID paziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 2.pielikumam par fiziskajai personai izmaksātajām summām.

Savukārt fiziskai personai – ienākuma saņēmējam, kas ir guvis neapliekamus ienākumus no personīgās mantas atsavināšanas, ja to kopējā summa pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamā minimuma apmēru- 3600 euro (2014.gadā), ir jāiesniedz jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā Gada ienākuma deklarācija un jānorāda kā neapliekamie ienākumi.

Gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu būs jāiesniedz VID no 2015.gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Informējam, ka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 1.3 daļa nosaka, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  1.  darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);
  2.  ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 19.2 punktam;
  3.  darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Darījuma dalībnieka darījums ar fizisko personu, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ir jādeklarē, ja darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 3 000 euro. Jādeklarē līdz nākamā gada 1.februārim.

Viena darījuma ietvaros ar vienu darījuma partneri (fizisko personu) veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana jādeklarē, ja, vienas darījuma operācijas summa pārsniedz 3 000 euro.

Darījuma dalībniekiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) neatkarīgi no tā, kādā laika periodā šie darījumi notiek. Noteiktais ierobežojums nodokļu maksātājiem veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro, ir attiecināms uz katru atsevišķu darījumu ar vienu darījuma partneri (nevis uz visiem ar šo vienu darījuma partneri veiktajiem darījumiem).

Ierobežojums nodokļu maksātājam veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro, piemērojams neatkarīgi no tā, kas ir darījumu partneris – juridiskā vai fiziskā persona.


 

  • Vairāk nekā 12 gadus tirgū
  • Gatavi sadarboties
  • Atklātā cenu politika
  • Strādājam visā Latvijā